Az Ön személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra. Tiszteletben tartjuk magánéletét és személyiségét. Ezért az alábbiakban tájékoztatjuk Önt személyes adatainak kezeléséről és védelméről. Társaságunk megfelel a személyes adatok védelmére vonatkozó, általánosan kötelező érvényű szabályoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, HL L 119., 2016.5.4.) és a 2011. évi CXII. törvénynek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. Adatvédelmi politikánk megfelel az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek.

 


1. A személyes adatok kezelője

RED PRO HUNGARY KFT. (székhely: 1043 BP. KASSAI UTCA 7., adószám: 27936425-2-41, közösségi adószám: HU27936425, cégjegyzékszám: 01-09-376805, e-mail cím: info@redpro.hu), mint adatkezelő.

(a továbbiakban: "az adatkezelő")

 


2. A személyes adatok feldolgozásának célja

(a) az érintett hozzájárulásában foglalt célok
(b) a szerződéses jogviszonyra vonatkozó tárgyalásokra
(c) a szerződés teljesítése
(d) az áruk értékesítéséhez nyújtott támogatás, beleértve a marketing módszereket is
(e) az érintett létfontosságú érdekeinek védelme
(f) az adatkezelő, a címzett vagy más érintettek jogainak védelme (pl. az adatkezelő követeléseinek behajtása)
(g) vagyonvédelem, munkahelyi egészségvédelem és biztonság, tűzvédelem
(h) a jogszabály alapján végzett archiválás
(ch) kereskedelem vagy szolgáltatások nyújtása
(i) belső adatbázisok, elemzések, előrejelzések és statisztikák létrehozása
(j) a vonatkozó jogszabályok szerinti öröklési eljárás
(k) a megüresedett álláshelyekre vonatkozó kiválasztási eljárások
(l) az ügyvezető jogi kötelezettségeinek teljesítése

A személyes adatok megadása önkéntes, kivéve, ha a törvény másként nem rendelkezik.

 


3. Az érintettek kategóriái

(a) az adatkezelő vásárlói (ügyfelei)
(b) az adatkezelő alkalmazottai és tagjai
(c) a fuvarozók
(d) a szolgáltatók
(e) látogatók és az adatkezelő helyiségeiben mozgó személyek, akiket térfigyelő kamerával figyelnek meg
(f) az adatkezelővel szerződéses viszonyban álló egyéb személyek
(g) álláskeresők

 


4. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok kategóriái

(a) az érintett egyedi és félreérthetetlen azonosítására szolgáló cím- és azonosító adatok (pl. keresztnév, vezetéknév, cím, esetleg TAJ szám, születési idő, állandó lakcím, személi igazolvány száma, adószám) és az érintettel való kapcsolattartást lehetővé tevő adatok (kapcsolattartási adatok - pl. kapcsolattartási cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím és egyéb hasonló információk).
(b) leíró adatok (pl. banki adatok, CCTV-kép)
(c) a szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb adatok
d) a vonatkozó jogszabályokat meghaladóan megadott adatok, amelyeket az érintett által adott hozzájárulás keretében dolgoznak fel (fényképek feldolgozása, személyes adatok felhasználása humánerőforrás-fejlesztés céljából), aláírásminták, személyazonosító okmányok fénymásolatai a cél érdekében a vállalkozó személyazonosságát igazoló dokumentumok, számlák és kezességvállalási nyilatkozatok személyes adatokkal.

 


5. A személyes adatok forrásai

(a) közvetlenül az érintettektől
(b) nagykereskedők
(c) forgalmazók
(d) CCTV
(e) nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartások, jegyzékek és regiszterek (pl. kereskedelmi nyilvántartás, cégjegyzék, telekkönyv, nyilvános telefonkönyv stb.)
(f) B2B portál

 


6. A személyes adatok feldolgozásának terjedelme

A személyes adatok kezelése olyan mértékben történik, amilyen mértékben az érintett az adatkezelő rendelkezésére bocsátotta azokat az adatkezelővel való szerződéses vagy egyéb jogviszony megkötésével összefüggésben, vagy az adatkezelő által egyébként gyűjtött és az adatkezelő által az alkalmazandó joggal összhangban vagy az adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezelt adatok.

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, hálózati azonosító, vagy egy vagy több rá jellemző fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális tényező alapján.

 


7. A személyes adatok feldolgozásának módja és védelme

A személyes adatok feldolgozását az adatkezelő végzi. Az adatkezelést az adatkezelő telephelyein, fióktelepein és székhelyén az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyes felhatalmazott alkalmazottai végzik. A feldolgozás számítógépes technológiával vagy - papíralapú személyes adatok esetében - manuálisan történik, a személyes adatok kezelésére és feldolgozására vonatkozó valamennyi biztonsági alapelv betartása mellett. Ennek érdekében az adatkezelő technikai és szervezési intézkedéseket hozott a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében, különösen a személyes adatokhoz való jogosulatlan vagy véletlen hozzáférés, azok megváltoztatása, megsemmisítése vagy elvesztése, jogosulatlan továbbítása vagy jogosulatlan feldolgozása, valamint a személyes adatokkal való egyéb visszaélés megakadályozása érdekében. Minden olyan szervezet, amelynek személyes adatokat lehet átadni, tiszteletben tartja az érintettek magánélethez való jogát, és betartja az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokat.

 


8. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái

(a) a nagykereskedők (a vonatkozó szerződéseknek megfelelően)
(b) pénzügyi intézmények
(c) közintézmények
(d) feldolgozó
(e) az üres álláshelyeket közvetítő vállalkozók
(f) állami és egyéb hatóságok a vonatkozó jogszabályok szerinti jogszabályi kötelezettségeik teljesítése során
(g) egyéb címzettek, adott esetben az érintett által adott hozzájárulásnak megfelelően (pl. személyes adatok külföldre történő továbbítása - uniós országok)

 


9. A személyes adatok feldolgozásának időtartama

A vonatkozó szerződésekben, az adatkezelő iktatási és iratmegsemmisítési rendszerében vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőkkel összhangban. Ez az az időtartam, amely feltétlenül szükséges a szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek biztosításához, beleértve a vonatkozó jogszabályokat is.

 


10. Adatkezelés az érintett hozzájásulása nélkül

Az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásával kezeli, kivéve meghatározott eseteket, amikor a személyes adatok kezeléséhez nem szükséges az érintett hozzájárulása. Az adatkezelő az érintett hozzájárulása nélkül is kezelheti az adatokat:

(a) ha az adatkezelés az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
(b) ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett fél szerepel
(c) ha az érintett létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges. Ebben az esetben a beleegyezését indokolatlan késedelem nélkül be kell szerezni. Ha a hozzájárulást nem adják meg, az adatkezelőnek meg kell szüntetnie az adatkezelést és meg kell semmisítenie az adatokat,
(d) ha a személyes adatok közlésére törvényesen kerül sor valamely konkrét jogszabályi rendelkezésnek megfelelően. Ez azonban nem sértheti az érintett magán- és magánéletének védelméhez való jogát.
(e) amennyiben ez az adatkezelő, a címzett vagy más érintettek jogainak és jogos érdekeinek védelméhez szükséges; a személyes adatok ilyen kezelése azonban nem állhat ellentétben az érintettnek a magán- és magánéletének védelméhez való jogával,
(f) ha közhivatalnok, tisztségviselő vagy köztisztviselő olyan személyes adatait adja meg, amelyek köz- vagy hivatali tevékenységére, illetve funkcionális vagy szakmai elhelyezkedésére utalnak; vagy,
(g) ha az adatkezelés kizárólag archiválási célokat szolgál egy külön jogszabály alapján.

 


11. FOIA

Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a FOIA 12. és 21. cikke szerinti jogairól azáltal, hogy közli vele az érintett jogi rendelkezések szövegét.

12. § Az érintett hozzáférhet az információkhoz

(1) Ha az érintett tájékoztatást kér személyes adatainak kezeléséről, az adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül megadni neki ezt a tájékoztatást.
(2) A tájékoztatás tartalma minden esetben a következőkről szóló értesítés.
(a) a személyes adatok feldolgozásának célja,
(b) adott esetben az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok vagy személyes adatkategóriák, beleértve a forrásukra vonatkozó minden rendelkezésre álló információt,
(c) az automatizált adatkezelés jellege a döntéshozatalra való felhasználás tekintetében, amennyiben az adatkezelés alapján olyan cselekményekre vagy döntésekre kerül sor, amelyek az érintett jogainak és jogos érdekeinek sérelmével járnak,
(d) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek kategóriái.
(3) Az adatkezelő jogosult a tájékoztatás nyújtásáért észszerű díjat felszámítani, amely nem haladhatja meg a tájékoztatás nyújtásához szükséges költségeket.
(4) Az adatkezelőnek a 12. §-ban előírt, az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségét az adatkezelő nevében eljáró adatfeldolgozó is teljesítheti.

Az érintettek jogainak védelme 21. §

(1) Bármely érintett, akinek tudomására jut vagy úgy véli, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az érintett magán- és magánéletének védelmével ellentétes vagy jogszabályba ütköző módon kezeli személyes adatait, különösen, ha a személyes adatok az adatkezelés céljára tekintettel pontatlanok, a következők szerint járhat el
(a) magyarázatot kérhet az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól,
(b) felszólíthatja az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót a helyzet orvoslására. Ez különösen a személyes adatok zárolását, helyesbítését, kiegészítését vagy megsemmisítését jelentheti.
(2) Ha az érintett (1) bekezdés szerinti kérelme megalapozottnak bizonyul, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó haladéktalanul kijavítja a hibás állapotot.
(3) Ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó nem tesz eleget az érintett (1) bekezdés szerinti kérelmének, az érintett jogosult közvetlenül az adatvédelmi hatósághoz fordulni.
(4) Az (1) bekezdés szerinti eljárás nem zárja ki, hogy az érintett közvetlenül az adatvédelmi hatósághoz forduljon panaszával.
(5) Ha a személyes adatok kezelése következtében az érintettet a vagyoni káron kívül más kár is érte, az igénye érvényesítésére vonatkozó eljárást külön törvény szabályozza.
(6) Ha a személyes adatok kezelése során az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót terhelő, jogszabályban előírt kötelezettségek megszegése történt, azokért egyetemlegesen felelnek.
(7) Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a címzettet az érintett (1) bekezdés szerinti kérelméről, valamint a személyes adatok zárolásáról, helyesbítéséről, kiegészítéséről vagy megsemmisítéséről. Ez nem alkalmazható, ha a címzett tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényelne.

Az érintett az adatkezelő székhelyének címén tájékozódhat arról, hogy az adatkezelő milyen személyes adatokat kezel az adott érintettre vonatkozóan, vagy az adatvédelmi hatóság honlapján tájékozódhat arról, hogy az adatkezelő milyen adatkezelést vett nyilvántartásba.

 

Ez a nyilatkozat nyilvánosan elérhető az adatkezelő weboldalán.

 

Budapest 2022.11.18.

RED PRO Hungary Kft.